Tugev Rae vald vajab sotsiaalkeskust

Rae valda peetakse üldtunnustatult jõukaks ja edukaks, võrrelduna teiste Eesti omavalitsustega. Sellise maine on kujundanud peamiselt valla areng ja elanike arvu iga-aastane jätkuv kasv. Valla positiivne kuvand on omakorda kandunud üle ka valla elanikele, ka neid peetakse edukateks.

Samas ei tohi me unustada, et „rikaste ja ilusate“ kõrval elavad oma igapäevast elu ning peavad raskustega toime tulema ka ühiskonna nõrgem grupp, kellele pole nii palju antud – näiteks eakad ning erivajadustega elanikud.

Rae vallavalitsus on siiamaani mitmeid sotsiaalteenuseid osutanud oma jõududega või on vajadusel teenust osutatud mujal. Tänaseks aga on valla rahvaarv kasvanud nii kõrgele tasemele (2017. a on valda registreeritud 17 000 elanikku), et vallaametnike pingutustest üksi enam ei piisa, et katta üha suurenevaid vajadusi ning ühiskonna kõrgenevaid ootusi.

Täiendavad sotsiaalteenused

Alla 18-aastaste erivajadustega laste hooldus on igal juhul tagatud. Loomulikult seisame jätkuvalt selle eest, et täidetud on kõik miinimumnõuded, mis omavalitsusele on pandud põhiseaduse ja seadustega. Nii on Rae vallas kuni erivajadustega lapse täisealiseks saamiseni tagatud neile nii hariduse kättesaadavus kui ka perekonna hoolduskoormust vähendavad meetmed nagu laste päevahoid, tugiisik, koolitransport ja isikliku abistaja teenus.

Kuid täiskasvanuks saades olukord muutub – täiskasvanud erivajadusega inimese eest hoolitsemine kuulub eeskätt riikliku sotsiaalhoolekande pädevusse. Sellegipoolest tahab Rae vald ka siin oma tuge pakkuda ja arendada välja täiendavaid toetavaid teenuseid.

Seda enam, et iga aastaga suureneb Rae vallas puuetega laste arv, tuleb üha enam hakata mõtlema teenuste peale, mida kohalik omavalitsus saab pakkuda erivajadustega täiskasvanutele ja nende peredele, toetamaks igapäevaelu toimetulekut.

Peale selle, ka eakad inimesed vajavad täiendavaid sotsialiseerumisvõimalusi ning mõningast abi toimetulekul.

Seetõttu muutub juba lähiajal Rae vallas möödapääsmatuks vajadus sotsiaalkeskuse järele.

Päevakeskusena tegutseva sotsiaalkeskuse eesmärgiks on säilitada ning edendada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel. Keskuse kaudu osutatakse toimetulekut toetavaid teenuseid, samuti pakub see kultuuriliselt mõtestatud vaba aja veetmise kohta.

Sotsiaalkeskuse tegevuses arvestame eakate ja erivajadustega inimeste huvide ja vajadustega. Soovime olla usaldusväärseks partneriks abivajajatele ning pakkuda kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ning ea- ja võimetekohast huvitegevust.

Samuti soovime vähendada hoolduskoormust täiskasvanud erivajadusega inimese perekonnaliikmetel ning toetada sellega pereliikmete tööturule naasmist ja selle kaudu ka töökohtade säilitamist.

Sotsiaalkeskuse loomisel osutatakse teenuseid juhtumipõhise lähenemise kaudu, mis tähendab, et igale inimesele antakse abi, lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest, mis tagab teenuste ja toetuste efektiivse kasutuse.

Sotsiaalkeskuses hakatakse pakkuma järgnevaid teenuseid:

  • päevahoiu teenus,
  • koduteenus,
  • tugiisiku s.h pereabistaja teenus ja
  • toitlustamise teenus.

Lisaks on plaanis pakkuda sotsiaalkeskuse kaudu ka riiklikult rahastatavaid teenuseid nagu

  • igapäevaelu toetamise teenus,
  • toetatud elamise teenus ja
  • töötamise toetamise teenus.

Plaanide kohaselt hakkab sotsiaalkeskus tegutsema Jüris vallavalitsuse vastas asuvas Aaviku tn majas.

Ootame, et huvigrupid ja nende lähedased annaksid märku oma võimalikest täiendavatest soovidest ja vajadustest seoses sotsiaalkeskuse rajamisega.

Eelarvestrateegias on sotsiaalkeskuse rajamiseks ette nähtud 180 000 eurot.

Seisan selle eest, et  järgneva  nelja aasta jooksul saab Rae valla sotsiaalkeskus avatud!

Jens Vendel
Tugeva Rae valla esindaja

sotskeskus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s