Kõne õpetajate päeval 2019

Lugupeetud õpetajad ja haridusjuhid, head kultuuri- ja noorsootöötajad, austatud saalisviibijad!

Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse nimel tänasel vastuvõtul, millega tähistame õpetajate päeva!

Tänase kõne kirjutamisel teeksin esmalt tagasivaate tänavu augustis esimest korda teoks saanud Rae valla haridustöötajate suvekoolile, mis toimus Otepääl, Sokka puhkekeskuses.

Sellise suvekooli vajadusest on räägitud juba vähemalt 3 aastat.

Suvekooli eesmärk oli luua võimalus õpetajatele kohtuda vabamas õhkkonnas, teha hingele head ja toetada pehmemaid väärtusi. Heas koostöös läheb hiljem ka „päris“ õppetöö paremini. Soovime vältida õpetajate läbipõlemist ja vähendada tööpingeid.

Meie teise päeva kaheksas üldpädevuse maailmakohvikus sai kirja palju häid mõtteid, mida loodavad õpikogukonnad saavad edasi arendada ja ellu viia. Kindlasti seisab palju sisulist tööd igas õpikogukonnas veel ees, millega on võimalus teil ühineda.

Suvekool õnnestus hästi, osales sadakond inimest. Mulle tundub, et mõlemad eesmärgid said täidetud. Tänan suvekooli korraldus tiimi! Ja nagu kõlama jäi, järgmine aasta uuesti!

Rae vald on kiiresti arenev omavalitsus. Oleme välja kasvanud väikesest Tallinna satelliidi identiteedist, muutumas aina tugevamaks, kus on hea elada ja töötada. Tekkinud on oma kantsid ja subkultuurid. Rahvastiku kasvuga kaasnenud massiefekt on toonud kaasa, et vallal on aina raskem jõuda varem toiminud viisidel haridusjuhtideni ja õpetajateni. Tuleb selle peale mõelda, mida ja kuidas paremini teha! Koostöö ja ühisosa leidmiseks on vaja eraldi aega võtta ja pingutada……. see ei ole iseenesest mõistetav. Ehk läbi ühiste suvekoolide, mõttealgatuste, töögruppide on võimalik taas-luua  tugevamat sidet haridusasutuste kui ka vallavalitsuse vahel. Tahaksin julgustada Teid rohkem kaasa lööma! Hindame iga õpetaja, haridustöötaja, haridusjuhi sõnumit ja püüame olla heaks koostööpartneriks.

Valla rahvastiku arvu kasv toob kaasa suuremad vajadused hariduselus. Seoses kaasava hariduse põhimõttega on kasvanud ka lapsevanemate oskus nõuda head haridust. Seeläbi on ka õpetaja roll ja vastutus kasvanud. Tõusnud on ootused mitte ainult õpetaja headele aineteadmistele, vaid ka külgneva kompetentsi ja pädevuse suhtes. Õpetaja peab olema hea suhtleja, jõudma nii keskmiste õpilasteni kui ka arendama andekamaid ning järele aitama nõrgemaid õpilasi. Vajalikud on juriidilised baasteadmised… Rae valla õpetaja suudab kaasa rääkida ja põhjendatult argumenteerida töötasu ning töö- ja puhkeaja küsimustes. Rae valla õpetaja on hea psühholoog, nõustaja ja lepitaja. Moraalikompass on paigas ja eneseväljendamise oskus hea. Õpetaja peab olema tolerantne erinevate õpilaste vaadete ja elunormide suhtes, olema koostööle orienteeritud ning heitma kõrvale jäigad hierarhiad. Õpetaja suudab leida ühisosa, olles samas salliv erisuste suhtes.

Üks võimalus, mis kõike eelnevat ehk aitab saavutada ja hoida – on suvekoolis räägitud õpikogukondade loomine. Üheskoos on kergem nii õpilaste kui õpetajate pädevusi arendada, õpikogukondade erinevates teemagruppides ühiseid väärtusi kaardistada ja nende eest koos seista.

Mis on lapse sotsiaalvõrgustik? Jättes kõrvale sotsiaalmeedia – Facebook jne. Kui iga lapse reaalne (mitte virtuaalne) sotsiaalvõrgustik oleks struktuurselt üles ehitatud: lasteaed, kool, pere, sõbrad, trennikaaslased, huviringid jne – oleks võimalik last ühiselt tema arengus toetada.

Positiivne on see, et raamatukogu ei ole enam ainult raamatute lugemise ja laenutamise koht. Vaid on selge ühisosa kooli igapäeva elus. Sama lugu on noortekeskusega – see pole ainult vaba aja veetmise koht pärast koolitunde, vaid seal on programmid erinoorsootööga või käitumisraskustega lastega tegelemiseks. Vahepeal võib küll tekkida küsimus, kellel on selle vedamisel juhtivroll, aga kokkuvõttes saavad kõik aru ühisest eesmärgist: tegelema peab selle konkreetse lapsega, et tema parimad võimed välja tuua ja nõrgemaid külgi järele aidata.

Kokkuvõttes: õpetaja on asendamatu. Ka teised laste juhendajad ja arengu suunajad – teie panus on hindamatu. Tehisintellekt ei saa võtta õpetaja tööd üle, kuigi digitaliseerimine on ümberpöördumatult tänapäeva ühiskonda sisse imbunud. Kindlasti digilahendused aitavad kaasa õpiprotsessis. Samas õpetaja empaatiat, lähedustunnet ei saa asendada ükski masin.

Aitäh teile ja jõudu alanud õppeaastaks!

IMG_9367 copy.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s